IPTA dan IPTS

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Kesaksian Para Ulama Berkenaan Tarikat Sufiyyah.


Imam Haris al-Muhasibi

Imam Haris al-Muhasibi bercerita tentang usaha beliau mencari kebenaran dari kalangan berbagai kelompok agama yang masing-masing mendakwa sebagai golongan yang benar. Beliau berusaha sambil mengharap petunjuk Allah kepada golongan yang benar-benar mengikuti Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Akhirnya beliau menemui didalam hati beliau sinar petunjuk daripada Allah, bahawa golongan sebenar yang bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh dengan Sunnah Nabi adalah Ahli Tasawuf (Ahli Ma’rifat)

“ Yang Maha Pengasih menunjukkan kepadaku, satu kaum yang dalam diri mereka terdapat tanda-tanda ketakwaan, simbol-simbol kewara’kan dan utamakan akhirat daripada dunia.” “Aku menjadi yakin bahawa merekalah (Ahli Ma’rifat, Ahli Tasawuf) menempuh jalan akhirat dan mengikuti jejak Rasul. Mereka adalah lampu penerang bagi orang yang meminta penerangan bagi mereka. Dan mereka adalah penunjuk jalan bagi yang memerlukannya” [Abu Abdullah Haris Al-Muhasibi wafat 243 H, Al-Wasaya : ms 27-32]

Imam al-Qushairi

" Allah membuat golongan ini yang terbaik dari wali-wali-Nya dan Dia mengangkat mereka di atas seluruh hamba-hamba-Nya sesudah para Rasul dan Nabi, dan Dia mencurahkan kedalam hati mereka rahsia Kehadiran Ilahi-Nya dan Dia memilih mereka diantara umat-Nya yang menerima cahaya-Nya. Mereka adalah saranan kemanusiaan, Mereka menyucikan diri dari segala hubungan dengan dunia dan Dia mengangkat mereka ke kedudukan tertinggi dalam menganugerahkan (kasyaf). Dan Dia membuka kepada mereka Kenyataan akan Keesaan-Nya. Dia membuat mereka untuk melihat kehendak-Nya mengendalikan diri mereka. Dia membuat mereka bersinar dalam wujud-Nya dan menampakkan mereka sebagai cahaya dan cahaya-Nya." [ar-Risalat al-Qushayriyya, p. 2]

Imam al-Ghazali

"Aku yakin dengan benar bahawa para Sufi adalah para pencari jalan Allah, dan bahawa mereka melakukan yang terbaik, dan jalan mereka adalah jalan terbaik, dan akhlak mereka paling suci. Mereka membersihkan hati mereka selain daripada Allah dan mereka menjadikan mereka sebagai jalan bagi sungai untuk mengalirnya kehadiran Ilahi.” [al-Munqidh min ad-dalal, ms. 131].

Imam Fakhruddin ar-Razi

" Jalan para sufi adalah mencari ilmu untuk memutuskan diri mereka dari kehidupan dunia dan menjaga diri mereka agar selalu sibuk dalam pikiran dan hati mereka dengan mengingat Allah, pada seluruh tindakan dan perilaku " . [I'tiqadat Furaq al-Musliman, p. 72, 73]

Ibnu Khaldun

" Jalan sufi adalah jalan salaf, ulama-ulama di antara Sahabat, Tabi'een, and Tabi' at-Tabi'een. Asalnya adalah beribadah kepada Allah dan meninggalkan perhiasan dan kesenangan dunia" [Muqaddimat ibn Khaldun, MS. 328]

Imam Tajuddin as-Subki

" Semoga Allah memuji mereka dan memberi salam kepada mereka kaum sufi dan menjadikan kita bersama mereka di dalam syurga. Banyak hal yang telah dikatakan tentang mereka dan terlalu banyak orang-orang bodoh yang mengatakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka. Dan yang benar adalah bahawa mereka meninggalkan dunia dan menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka dalah Ahlillah yang doa dan solat mereka diterima oleh Allah, dan melalui berkat doa mereka Allah menurunkan pertolonganNya. [Mu'eed an-Na'eem wa Mubid An-Niqam, ms. 190]

Imam Jalaluddin as-Sayuti

“Sesungguhnya Tasawuf adalah Ilmu yang mulia…..Ianya adalah Mengikuti sunnah, meninggalkan bid’ah, bebaskan diri dari hawa nafsu, menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya, mecari redha dan cintaNya! “ [Ta'yid Al-Haqiqah al-Aliyyah ]

Ibnu Abidin

" Para pencari jalan ini tidak mendengar kecuali Kehadiran Ilahi dan mereka tidak mencintai selain Dia. Jika mereka mengingat Dia mereka menangis. Jika mereka memikirkan Dia mereka bahagia. Jika mereka menemukan Dia mereka sadar. Jika mereka melihat Dia mereka akan tenang. Jika mereka berjalan dalam Kehadiran Ilahi, mereka menjadi lembut. Mereka mabuk dengan Rahmat-Nya. Semoga Allah merahmati mereka ". [Rasa'il Ibn Abidin p. 172-173]

Rashid Ridha

Dia berkata," Tasawuf adalah salah satu tiang dari tiang-tiang agama. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dan mempertanggungjawabkan perilaku sehari-hari dan untuk menaikan manusia menuju maqam kerohanian yang tinggi " [Majallat al-Manar, 1st year, MS. 726].

Abu Hassan Ali an-Nadwi

" Para sufi ini memberi inisiasi (baiat) pada manusia ke dalam keesaan Allah dan keikhlasan dalam mengikuti Sunah Nabi dan dalam menyesali kesalahan dan dalam menghindari setiap ma'siat kepada Allah SWT. Petunjuk mereka merangsang orang-orang untuk berpindah ke jalan kecintaan penuh kepada Allah" "Di Calcutta, India, lebih dari 1000 orang mengambil inisiasi (baiat) ke dalam Tasawuf,kita bersyukur atas pengaruh orang-orang sufi, ribuan dan ratusan ribu orang di India menemukan Tuhan mereka dan meraih kesempurnaan melalui Islam " - Maulana Abul Hasan 'Ali an-Nadwi anggota the Islamic-Arabic Society of India and Muslim countries -. [ Muslims in India,MS. 140-146, ]

Imam Hasan al-Banna

“ Tidak syak juga bahawasanya, dengan ilmu tersebut (tasawuf), golongan sufi telah mencapai martabat yang tinggi dalam membaiki jiwa dan mengubatinya, dalam menjadikan penawar kepada penyakit jiwa dan menjadi doktor dalam bidang kerohanian, yang tidak dicapai oleh para murobbi yang bukan dari kalangan mereka (golongan sufi). ”

“ Tidak syak lagi bahawasanya dengan berpegang kepada kaedah-kaedah tasawuf dalam bidang tarbiah dan suluk membawa kesan yang sangat kuat dalam jiwa dan hati seseorang. Bahkan, kata-kata para sufi dalam bab tarbiah ini mempunyai kesan yang sangat mendalam, yang tidak akan didapati daripada kata-kata selain daripada golongan sufi…” [Muzakkirat Ad-Da’wah wa Ad-Da’iyyah]

( Rujukan : Kitab2 - Munqiz Ala-Dhalal, Risalah Qushairiyyah, Muzakkirat Ad-Da’wah wa Ad-Da’iyyah, Haqeqat Tasawwuf )

No comments: